C/ Viladomat, 174, 4ª planta. · 08015-Barcelona ·Telèfon: 934 964507 · Fax. 934 964 532 · acecma@acecma.es

You are here

Codi Deontològic

(Aprovat a l’Assemblea General Ordinària de 19 de febrer de 1998)

1- INTRODUCCIÓ

Aquest Codi de Conducta pretén garantir el millor nivell de comportament professional de les empreses d’Enginyeria i Consultoria Medi Ambiental que estan afiliades a l’Associació Catalana d’Enginyeries i Consultories Medi Ambientals (ACECMA). Aquest Codi està concebut per a assegurar la qualitat dels serveis, la fidelitat als clients, la imparcialitat, la independència suficient, les responsabilitats socials i medi ambientals i la lleialtat en la competència, així com mantenir l’elevada reputació de la Consultoria a Catalunya. Els membres d’ACECMA han d’exigir que la totalitat dels seus consultors i enginyers associats, així com els seus directius i executius, observin, com a mínim, les obligacions que es determinen a continuació.

2- QUALIFICACIÓ

2.1 Les Empreses d’Enginyeria i Consultoria Medi Ambiental només emprendran aquells encàrrecs per als quals tinguin la competència i l’organització requerides o bé proporcionades, si és el cas, mitjançant l’associació amb d’altres o demanant col·laboracions externes per a complementar la seva capacitat o que els permeti adquirir-la.

3- CONDICIONS D’ACTUACIÓ

3.1 La principal activitat de les Empreses d’Enginyeria i Consultoria Medi Ambiental ha de ser la d’oferir serveis d’enginyeria, consultoria i activitats relacionades, als possibles clients. Aquestes activitats no han de ser realitzades amb caràcter permanent per a un sol client en exclusiva.

3.2 Han de tenir el control de les seves activitats. Han d’actuar amb total fidelitat al seu client i plena responsabilitat davant de la societat i en cadascuna de les seves feines.

3.3 Han de ser remunerades exclusivament a través de les seves tarifes o d’altres formes de compensació abonades pels seus clients. No es pot rebre cap benefici directe ni indirecte de tercers sense l’aprovació escrita del client.

3.4 Han de mantenir comptabilitat separada de la de qualsevol companyia matriu, accionista o propietària i de qualsevol firma filial; de tal manera que tots els seus costos directes o indirectes siguin degudament comptabilitzats. Aquests costos han de quedar plenament reflectits a les tarifes o a d’altres formes de pagament que carreguin als clients.

3.5 Han de presentar-se al mercat d’encàrrecs d’enginyeria i consultoria definint clarament el seu grau d’independència. (Tal com es defineix a l’Annex d’aquest Codi Deontològic).

4- RESPONSABILITAT

4.1 Les Empreses d’Enginyeria i Consultoria Medi Ambiental han de dur a terme les seves tasques amb la cura, competència professional i diligència degudes, i han de tenir en compte els avenços tècnics i el desenvolupament en els seus camps d’especialitat i incorporar aquestes millores als serveis que proporcionen als seus clients.

4.2 No han d’amagar al client cap informació referent a limitacions de la seva responsabilitat.

5- OBLIGACIONS DAVANT DEL CLIENT

5.1 Totes les prestacions de serveis s’hauran d’emprendre's seguint la legislació vigent i afavorint els interessos legítims del client.

5.2 Les Empreses d’Enginyeria i Consultoria Medi Ambiental han de definir o contribuir a que siguin definits els seus serveis, termes de referència i contraprestació de forma tan clara, segura i completa com sigui possible.

5.3 Han de sol·licitar una contraprestació d’acord amb l’extensió i la qualitat dels serveis demanats.

5.4 Ni les responsabilitats, ni els seus beneficis, poden ser transferits a tercers sense l’aprovació escrita del client.

5.5 No poden revelar, sense autorització del client, aspectes confidencials tècnics o empresarials que s’hagin obtingut en desenvolupar els seus serveis, ni utilitzar aquesta informació contra els interessos del client.

5.6 Han d’informar al client, tan aviat com es posi de manifest, de qualsevol participació accionarial i de connexions directes o indirectes amb qualsevol contractista, constructor, fabricant o subministrador, així com d’altres interessos comercials o de govern que puguin ser interpretats pel client com a influents en la seva imparcialitat professional.

5.7 No poden considerar aplicables les seves pròpies patents o procediments tècnics protegits quan donin els seus serveis, si no hi ha una aprovació escrita del client en el qual cas es pot negociar la contraprestació que es consideri apropiada.

6- OBLIGACIONS GENERALS

6.1 Les Empreses d’Enginyeria i Consultoria Medi Ambiental i els seus equips tècnics han de respectar i aplicar adequadament totes les lleis, reglaments, normes i regles tècniques, i codis de bona pràctica relatius a la seva professió o especialitat i als serveis que els hagin estat contractats.

6.2 Han de respectar la dignitat, cultura, religió i costums de les persones de la regió on treballin o aquelles les vides o comunitats de les quals puguin veure’s afectades per la seva feina.

6.3 Han de reconèixer els seus deures amb la societat i el medi ambient. Si la tasca es presenta contrària a l’interès general, l’empresa ho ha de fer saber al client i esforçar-se per persuadir-lo i aconseguir que la modifiqui adequadament.

6.4 Els membres de l’Associació han de respectar la dignitat personal i professional dels seus col·legues i de tots aquells altres professionals amb els que mantenen relacions tècniques.

6.5 Quan les Empreses d’Enginyeria i Consultoria Medi Ambiental gaudeixin de discrecionalitat atorgada pel seu client per actuar entre ell i els contractistes, fabricants o subministradors, hauran d’exercir-la de forma honrada i imparcial.

7- OBLIGACIONS DAVANT DE LA PROFESSIÓ

7.1 Les Empreses d’Enginyeria i Consultoria Medi Ambiental han de mantenir sempre la dignitat, nivell i reputació de la professió.

7.2 No poden atacar ni directament, ni indirecta, la reputació professional, perspectives o negocis d’un altre consultor. Encara que, a instàncies del seu client, poden expressar opinions tècniques objectives en qualsevol informe que els hagi estat encomanat per a presentar-lo davant de qualsevol magistratura o tribunal. També poden presentar queixes contra un altre consultor, si fos el cas, a qualsevol organisme competent per tal de determinar si ha complert les regles de conducta que governen la professió.

7.3 No han d’intentar suplantar a un altre consultor, ni directament ni indirecta, ni barrejar-se conscientment en els seus treballs, ni substituir-lo en un projecte sense que hi hagi el seu consentiment o notificació per escrit.

7.4 Quan les Empreses d’Enginyeria i Consultoria Medi Ambiental, com a conseqüència d’una invitació, hagin de competir entre elles, hauran de fer-ho lleialment. L’existència de qualsevol subsidi del govern, accionistes, propietari o entitat filial que permeti de forma directa o indirecta oferir un preu inferior al considerat com de mercat, ha de ser notificat a ACECMA amb l’objectiu de que els altres membres de l’Agrupació que concorrin al mateix tema en puguin ser informats.

7.5 No han d’utilitzar mètodes incompatibles amb la dignitat i el respecte a la seva professió per tal de procurar-se feina. No han de publicar material que sigui fals, equívoc, propagandístic o dirigit a deteriorar la fama professional d’un altre consultor.

7.6 No han de permetre que algú que no hagi estat contractat amb aquesta finalitat rebi cap descompte, comissió o benefici per a obtenir noves feines o atraure nous clients. Els pagaments a les parts contractades han d’estar també d’acord amb les seves activitats legals.

7.7 Mai prendran la iniciativa d’oferir alguna cosa a les persones de les empreses que puguin fer encàrrecs. Si una d’aquestes persones demanés alguna cosa com a suborn i hi condicionés l’adjudicació, abans de donar-l’hi s’escriurà el cas amb les seves circumstàncies, es dipositarà a una notaria i es comunicarà a l’Associació.

7.8 Mai utilitzaran medis poc clars per a obtenir un contracte. No faran gestions per a aconseguir contractes sota circumstàncies que comprometin la seva ulterior independència de judici. No sortiran del nivell de salaris normal de la zona, tant pel que fa als serveis que ofereixin com als que acceptin. No admetran condicions amagades en els contractes de persones, d’equips, d’instal·lacions, de laboratoris, etc.

8- OBLIGACIÓ DELS PROFESSIONALS ENVERS LA FIRMA DE LA QUE SON TREBALLADORS O CONSULTORS

8.1 Tots els temes objecte de silenci de l’ofici (secret professional) de l’apartat 5 han de ser guardats inclús de les altres persones de la pròpia empresa, excepte si el tema forma part de treballs en equip: en aquest cas cadascuna de les persones de l’equip queda sota l’obligació del silenci de l’ofici.

8.2 No contestarà a les preguntes escrites ni verbals de persones relacionades amb subministradors, concursants, contractistes, etc. interessats en els temes objecte d’estudi i projectes, sense autorització dels seus Directors.

8.3 Davant del dubte sobre atribucions per a actuar en nom de l’empresa a la que pertany, sempre ho aclarirà abans d’actuar, parlant amb els seus superiors.

8.4 Abans d’acceptar qualsevol obsequi procedent d’empreses que poguessin tenir relació amb els serveis d’enginyeria o consultoria, sol·licitarà autorització al seu Director.

8.5 En treballs amb comparacions d’oferta i conseqüències possibles per a tercers, si hi ha algun possible beneficiat o perjudicat que sigui parent pròxim, haurà d’informar-ne al seu Director abans d’iniciar la feina en qüestió.

8.6 En general, s’haurà d’informar de tot el que pugui interessar a la seva empresa si li sembla que als seus superiors no els ha arribat la notícia, la dada, etc.

8.7 Si veu que una altra persona de l’empresa incompleix algun dels punts anteriors i parla amb ella convidant-la a complir el que s’indica en aquest Codi, no està obligat a fer res més.

8.8 En els contractes del consultor amb una empresa d’enginyeria s’haurà de designar una persona de la firma d’enginyeria amb nivell de directiu per tal que el consultor es dirigeixi únicament a aquesta persona en relació als conceptes citats en aquest article.

ANNEX GRAU D’INDEPENDÈNCIA

  • 1er grau de dependència La pròpia oficina d’enginyeria o consultoria del subministrador. Exemple: un fabricant de transformadors té una oficina tècnica que projecta una subestació elèctrica.
  • 2on grau de dependència Una firma d’enginyeria o consultoria finançada per un grup d’empreses subministradores o per qui té interessos en elles. Exemple: un holding de l’alumini promou una enginyeria per a que projecti estructures de materials lleugers.
  • 3er grau de dependència Una firma d’enginyeria o consultoria té com accionista a un Banc o corporació industrial vinculada al Banc i que té empreses de tallers, muntatges, etc.
  • 4t grau de dependència Les firmes d’enginyeria o consultoria que no tenen cap relació societària del tipus de les tres anteriors, però que dintre dels serveis contractats poden incloure la compra-venda de béns econòmics des de l’exterior pel client, l’execució dels serveis del contractista, produint una facturació més important que la pròpia dels treballs d’enginyeria o consultoria.
  • 5è grau de dependència (independència total) Les del 4t grau, quan només contracten amb els seus clients serveis d’enginyeria o consultoria pròpiament dits.
Compartir

Build by COMEI, S.L. inspired by Maksimer